Privacyverklaring

 

Hoe gaat Smash '70 om met mijn persoonlijke gegevens?

Smash '70 hecht waarde aan jouw privacy en daarom hebben wij een privacy verklaring waarin staat hoe er wordt omgegaan met jouw (persoons)gegevens.

Smash '70 is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Smash '70 respecteert jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en verwerking van door onze leden, vrijwilligers, deelnemers, abonnees op de nieuwsbrieven en relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van onze website.
Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan:

 1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
 2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijn
 3. Verstrekking aan derden
 4. Kinderen jonger dan 16 jaar
 5. Jouw rechten
 6. Foto en video
 7. Websites van derden
 8. Beveiliging
 9. Wijzigingen Privacyverklaring
 10. Vragen

 

 1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
  Smash '70 verwerkt de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerking die zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
  Deze persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van jou, van de Nevobo of van derden die je hebben ingeschreven als teamlid voor een toernooi. Wij verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn. De gegevens die vanwege je lidmaatschap en eventuele deelname aan wedstrijden/toernooien worden verzameld, worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden.  Indien je lid bent bij Smash '70 en deelneemt aan de Nevobo-competities en ook vrijwilligerswerk doet, dan verzamelen we onderstaande gegevens. Anders betreft het een selectie uit onderstaande gegevens.
  • Relatienummer
  • NAW-gegevens   
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Gegevens lidmaatschap volleybalvereniging en Nevobo (zoals aanvangs- en einddatum)
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Pasfoto
  • Gegevens diploma(‘s) (scheidsrechters- en trainerscursussen)
  • Legitimatietype en -nummer (ter controle)
  • Gegevens selectie vertegenwoordigende teams
  • Voorkeursinstellingen weergave persoonsgegevens (in applicaties)
  • Gegevens contract (contractspelers en bepaalde functionarissen)
  • Lidmaatschap commissies verenigingen
  • Gegevens over functies binnen volleybalvereniging
  • Wedstrijdgegevens
  • Deelname aan bondsactiviteiten (zoals congressen en kampen)
  • Financiële gegevens (waaronder ook gegevens nodig voor automatische incasso)

  Deze persoonsgegevens ontvangen wij vanuit je bezoek aan onze website:

  • je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
  • je Internet Service Provider (ISP);
  • de duur van jouw bezoek aan de website;
  • het aantal keren dat je de website bezoekt;
  • basale domeininformatie;
  • de pagina's die je bezoekt;
  • de website die linkte naar onze website;
  • de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
  • informatie over het besturingssysteem en de internet browser die je gebruikt om de website te bekijken.
 2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen
  Om de overeenkomst met jou (zoals het lidmaatschap van Smash '70) uit te voeren, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor (met name) de doeleinden zoals hieronder genoemd. Bij elk doeleinde staat hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren.

  Doeleinden

  Bewaartermijn

  Het tot stand brengen en uitvoeren van je lidmaatschap

  Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

  Doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Smash '70 en andere opgevraagde informatie

  Alleen de NAW- gegevens en contactgegevens bewaren we om oud-leden te kunnen benaderen voor de 10- jaarlijkse reünies. Wil je dit niet dan aub melden via info@Smash '70.nl want dan halen wij je gegevens direct uit het overzicht. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

  Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

  Opnemen van contact na feedback of een vraag over onze producten en diensten

  Gegevens worden 2 jaar na contactmoment verwijderd.

  Het behandelen van geschillen, vragen en klachten

  Gegevens worden 2 jaar na beantwoording verwijderd.

  (Direct) marketingdoeleinden

  Gegevens worden na een non actief periode van 1 jaar verwijderd.

  Monitoren van de prestaties van deze site;

  Gegevens worden na een periode van 3 jaar verwijderd.

  Het analyseren en verbeteren van onze online dienstverlening.

  Gegevens worden na een periode van 3 jaar verwijderd.

  Op sommige pagina’s van de websites van Smash '70 word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties, bijeenkomsten of een lidmaatschap. Smash '70 verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt, inclusief de gegevens die je ons verstrekt rondom jouw lidmaatschap en de in dit document genoemde informatie. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat Smash '70 deze informatie opslaat. Als je producten via onze website koopt, slaan we informatie op die nodig is voor de transactie. Ook kunnen we informatie opslaan over je aankoopgedrag.

 3. Verstrekking aan derden
  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om het mogelijk te maken onze sport te beoefenen, evenementen bij te wonen en producten af te leveren.
  Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:
  • Het hosten van de website.
  • Het verzorgen van (bezoekers- en deelnemers)administratie rondom activiteiten en evenementen;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Het verzorgen van de promotie van het volleybal en evenementen.

  Speel je mee in de Nevobo-competitie? De Nevobo geeft een beperkte set van gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) door aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om jou specifiek te benaderen. Mocht je niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kan je daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de Nevobo en/of NOC*NSF. De Nevobo voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door de Nevobo noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- of samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 4. Kinderen jonger dan 16 jaar
  Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze ons privacy- en cookiebeleid lezen.
 5. Jouw rechten
  Met betrekking tot (het gebruik van) jouw persoonsgegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@Smash '70.nl
  • Recht op inzicht tot de persoonsgegevens die Smash '70 van jou verwerkt;
  • Recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
  • Recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere indien je niet langer prijs stelt op informatie over producten en diensten van ons en/of derden
  • Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

  Smash '70 reageert doorgaans binnen 4 weken op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat is ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen 4 weken over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal 2 maanden.
  Indien je niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je daarvoor afmelden. Voor informatie die via onze nieuwsbrief wordt ontvangen, kun je je afmelden via een link onderaan de betreffende nieuwsbrief. Overige afmeldingen kun je sturen naar info@Smash '70.nl

 6. Fotografie en video
  Smash '70 maakt in haar communicatiemiddelen gebruik van fotografie om wedstrijden, evenementen, andere activiteiten of het volleybal in het algemeen te verslaan en/of te promoten. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de privacywensen van individuen. Mocht het gebeuren dat we op een ongewenste manier beelden hebben gepubliceerd, vernemen we dit graag via een e-mail aan info@Smash '70.nl.
 7. Websites van derden
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website of  de nieuwsbrief van de Smash '70 kunnen worden bezocht. Smash '70 is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Smash '70 raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.
 8. Veiligheid
  Voor bescherming van persoonsgegevens zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Smash '70 maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.
 9. Wijzigingen in ons privacybeleid
  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
 10. Vragen
  Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@Smash '70.nl.